Πολιτική παραπόνων νομικού περιεχομένου από τρίτους της Fruugo

Η παρούσα Πολιτική αφορά παράπονα, γνωστοποιήσεις και άλλες επικοινωνίες («παράπονα») που προέρχονται από τρίτους («εσείς») σχετικά με εικαζόμενη κακή χρήση των πλατφορμών ή των υπηρεσιών της Fruugo από τα καταστήματα λιανικής της Fruugo. Η Πολιτική θα πρέπει να διαβαστεί σε συνδυασμό με τους Όρους χρήσης («Ο.Χ.») και την Πολιτική απορρήτου της εταιρείας μας.  Υποβάλλοντας ένα παράπονο σε εμάς (με οποιαδήποτε μέσα), αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από την παρούσα Πολιτική. 

Όπως αναφέρεται στους Ο.Χ., όλα τα προϊόντα που παρουσιάζονται στη Fruugo πωλούνται από ανεξάρτητα καταστήματα λιανικής.  Εμείς δεν είμαστε ούτε ο αγοραστής ούτε ο πωλητής των προϊόντων.  Παρέχουμε την πλατφόρμα και λειτουργούμε ως εμπορικός αντιπρόσωπος των καταστημάτων λιανικής, δίνοντας στα καταστήματα και στους πελάτες τη δυνατότητα να πραγματοποιούν συναλλαγές.  Η σύμβαση που καταρτίζεται κατά την ολοκλήρωση μιας πώλησης προϊόντος συνάπτεται αποκλειστικά μεταξύ του πελάτη και του καταστήματος λιανικής.  Η εταιρεία μας δεν είναι συμβαλλόμενος στην εν λόγω σύμβαση και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη που προκύπτει από ή σε σχέση με αυτήν.  Δεν διαχειριζόμαστε, δεν πιστοποιούμε ούτε βλέπουμε με κανέναν άλλον τρόπο τα σχετικά προϊόντα και δεν παρέχουμε την εκπλήρωση της υπηρεσίας. 

Παρόλα αυτά, ως έγκριτος αντιπρόσωπος ηλεκτρονικών καταστημάτων λιανικής, λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τα παράπονα νομικού περιεχομένου.  Η ακεραιότητα του marketplace που παρέχουμε είναι υψίστης σημασίας τόσο για την επιχείρησή μας όσο και για το σύνολο των συνεργατών μας.  Ως εκ τούτου, έχουμε εφαρμόσει την παρούσα Πολιτική, η οποία αφορά (ενδεικτικά) σε παράπονα τρίτων σχετικά με τις εξής εικαζόμενες ενέργειες από οποιοδήποτε κατάστημα λιανικής της Fruugo:

  • παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας,
  • παράβαση συμβατικών ρυθμίσεων,
  • κανονιστικά θέματα και άλλα προβλεπόμενα από τον νόμο καθήκοντα, και
  • άλλες παραβάσεις μη συμβατικών και μη προβλεπόμενων από τον νόμο καθηκόντων, π.χ. αδικοπραξίες ή βάσει εθιμικού δικαίου.

1.Γνωστοποίηση

Όλες οι Καταγγελίες πνευματικής ιδιοκτησίας πρέπει να υποβάλλονται στη νομική μας ομάδα μέσω των ειδικών φορμών αναφοράς που ακολουθούν. Αυτό θα βοηθήσει ώστε να διασφαλιστεί ότι η καταγγελία σας θα τύχει άμεσης προσοχής. Η Fruugo διατηρεί το δικαίωμα να μην απαντήσει σε καταγγελία που δεν αποστέλλεται μέσω της σωστής φόρμας και το χρονοδιάγραμμα που αναφέρεται στην Ενότητα 4 παρακάτω δεν θα ισχύει για οποιαδήποτε καταγγελία μας αποστέλλεται κατά παράβαση της παρούσας Ενότητας 1.

Βεβαιωθείτε ότι αναφέρετε τις ανησυχίες σας στη Fruugo μέσω της κατάλληλης φόρμας παρακάτω:

Για να αναφέρετε μια φερόμενη παραβίαση ως κάτοχος δικαιωμάτων, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη φόρμα:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfB5xSSKqcgFH1zmMdteLLw8z1zcWWCS7p_ezl-HxMCkAkklQ/viewform

Για να αναφέρετε μια φερόμενη παραβίαση ως εκπρόσωπος που ενεργεί για λογαριασμό ενός κατόχου δικαιωμάτων, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη φόρμα:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1Ss8m2RlUD-IripCtKpFM44r3HIzmU-IHYlJzIwgqhv6ySQ/viewform

Για να αναφέρετε μια παραβίαση εκ μέρους κρατικού ή ρυθμιστικού φορέα, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη φόρμα:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9_m_8kjyobFrSQsT67iNTjUJCgr76jQ_aY0qaZXUgadIBKw/viewform

2.Περιεχόμενα παραπόνου

Το παράπονό σας πρέπει να περιέχει όλες τις πληροφορίες και τα αποδεικτικά στοιχεία που είναι εύλογα απαραίτητα τόσο για εμάς όσο και για το ή τα θιγόμενα καταστήματα λιανικής, τα οποία θα συμβάλλουν στην κατανόηση του παραπόνου και στη νομική τεκμηρίωσή του.  Αυτό σημαίνει ότι το παράπονο θα πρέπει να περιέχει (τουλάχιστον) μια σαφή επεξήγηση των ισχυόντων νόμιμων δικαιωμάτων, της νομικής βάσης ή/και των ευθυνών, καθώς και οποιαδήποτε νομοθεσία στην οποία βασίζεται· τα γεγονότα που εύλογα υποστηρίζουν τον ισχυρισμό σας ότι υπήρξε νομική παράβαση, πληροφορίες σχετικά με τους καταλόγους προϊόντων στη Fruugo, συμπεριλαμβανομένων συνδέσμων για τα προϊόντα που αφορούν την εικαζόμενη παραβίαση· αριθμούς εμπορικών σημάτων, όπου υπάρχουν· δικαιοδοσίες που επηρεάζονται και οποιεσδήποτε άλλες σχετικές πληροφορίες που θα μας βοηθήσουν να διαχειριστούμε το παράπονό σας όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά. 

Μην παρέχετε υπερβολικά, άσχετα, ή/και ασαφή έγγραφα ή πληροφορίες, καθώς αυτό θα καθυστερήσει τη διαχείριση του παραπόνου σας από εμάς.  Διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίψουμε οποιοδήποτε παράπονο είναι ασαφές ή αδικαιολόγητα εκτενές [ενδεικτικά, η επεξήγηση δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 3 σελίδες Α4 (από αυτό το όριο εξαιρούνται τα αποδεικτικά στοιχεία)]. 

Όλες οι πληροφορίες και τα έγγραφα που παρέχονται σε εμάς θα πρέπει να είναι στα Αγγλικά ή μεταφρασμένα στα Αγγλικά, καθώς το Νομικό Τμήμα μας εδρεύει αποκλειστικά στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο.   

Διατηρούμε το δικαίωμα να μην προβούμε σε καμία ενέργεια έως ότου έχετε συμμορφωθεί με την παρούσα ενότητα της Πολιτικής.  

3.Πληροφορίες που παρέχονται σε εμάς

Από τη θέση μας ως πλατφόρμα και εμπορικός αντιπρόσωπος για λογαριασμό καταστημάτων λιανικής στη Fruugo, είμαστε υποχρεωμένοι να μεταφέρουμε λεπτομέρειες ενός παραπόνου που αφορά ένα κατάστημα λιανικής στο εν λόγω κατάστημα λιανικής.  Κατά την υποβολή ενός παραπόνου, παραχωρείτε σε εμάς τη συγκατάθεσή σας να προβούμε σε αυτήν την ενέργεια και να επεξεργαστούμε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα είναι απαραίτητα για τον σκοπό αυτόν.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι, ως αποτέλεσμα της υποβολής ενός παραπόνου, ενδέχεται να επικοινωνήσει μαζί σας το θιγόμενο κατάστημα λιανικής, το οποίο ενδεχομένως επιθυμεί να συζητήσει ή να αμφισβητήσει το παράπονο.  Συμφωνείτε ότι θα συζητήσετε εποικοδομητικά και καλή τη πίστει με το ή τα εκάστοτε καταστήματα λιανικής και θα μας ειδοποιήσετε εγκαίρως για το αποτέλεσμα της σχετικής συζήτησης ή διαφωνίας.  Συμφωνείτε, επίσης, ότι η Fruugo δεν θα φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε νομικές ή οικονομικές συνέπειες ή για οποιαδήποτε ζημιά έχει ενδεχομένως προκληθεί σε εσάς, η οποία προκύπτει από ή σε σχέση με τις εν λόγω συζητήσεις ή διαφωνίες.    

4.Χρονικά περιθώρια

Προσπαθούμε να παρέχουμε την αρχική απάντησή μας για ένα παράπονο εντός τριών εργάσιμων ημερών, παρότι διατηρούμε το δικαίωμα να μεταβάλλουμε αυτό το χρονικό περιθώριο χωρίς προειδοποίηση.  Το Νομικό Τμήμα της εταιρείας διαθέτει περιορισμένους πόρους και πρέπει να ιεραρχεί τις υποθέσεις, ιδιαίτερα κατά τις περιόδους αιχμής. 

Σε ό,τι αφορά οποιεσδήποτε μεταγενέστερες επικοινωνίες μαζί σας, θα απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν, λαμβάνοντας υπόψη το δυναμικό του Νομικού Τμήματος και την ανάγκη ιεράρχησης των κατεπειγόντων παραπόνων. 

Εάν θεωρείτε ότι το παράπονό σας είναι επείγον, σημειώστε το ευκρινώς στο παράπονό σας και συμπεριλάβετε μια εξήγηση των λόγων που το πιστεύετε αυτό (για παράδειγμα, εάν υφίσταται σοβαρός κίνδυνος ζημίας για το ευρύ κοινό). 

5.Η απάντησή μας

Υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώνεστε με την παρούσα Πολιτική, θα προβούμε, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, σε οποιαδήποτε ενέργεια θεωρούμε ότι αιτιολογείται και απαιτείται νομικά υπό τις εκάστοτε συνθήκες.  Η απάντησή μας ενδέχεται (αλλά όχι απαραίτητα) να συμπεριλαμβάνει την αναστολή ή την απομάκρυνση του ή των σχετικών καταλόγων προϊόντων σε ορισμένες ή σε όλες τις δικαιοδοσίες, τη γνωστοποίηση του ζητήματος στο ή στα καταστήματα λιανικής, τη σύνδεσή σας με το ή τα σχετικά καταστήματα λιανικής προκειμένου να επιλύσετε το ζήτημα ή/και την ενημέρωσή σας όσον αφορά τις ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν. 

Οποιαδήποτε ανάλογη ενέργεια θα πραγματοποιηθεί κατά την αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια και δεν έχουμε καμία υποχρέωση να προβούμε σε καμία ενέργεια απλώς επειδή υποβάλατε ένα παράπονο στην εταιρεία μας.  Δεν δηλώνουμε ούτε εγγυόμαστε ότι οποιαδήποτε ενέργεια πραγματοποιήσουμε θα είναι αποτελεσματική, είτε προσωρινά είτε μόνιμα, όσον αφορά την επίτευξη οποιουδήποτε σκοπού και δεν θα έχουμε καμία υποχρέωση να παρακολουθούμε ή να ελέγχουμε με άλλον τρόπο, σε συνεχή βάση, την αποτελεσματικότητα οποιασδήποτε ενέργειας ενδέχεται να πραγματοποιήσουμε ή/και τη συμμόρφωση με αυτήν. 

Επιπροσθέτως, διατηρούμε το δικαίωμα να επαναφέρουμε καταλόγους προϊόντων ή/και καταστήματα λιανικής, χωρίς ειδοποίησή σας, εφόσον η νομική βάση του συγκεκριμένου παραπόνου δεν έχει τεκμηριωθεί σύμφωνα με την Ενότητα 2 ή με άλλον τρόπο.

6.Γενικά

Η παρούσα Πολιτική διέπεται από το αγγλικό δίκαιο και διά της παρούσας υπόκεισθε αμετάκλητα στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αγγλίας και της Ουαλίας, αναφορικά με οποιαδήποτε διαφωνία σε σχέση με την παρούσα Πολιτική και αναφορικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σε σχέση με την Πολιτική (συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε μη συμβατικών δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων).   Εάν οποιοδήποτε στοιχείο της Πολιτικής κριθεί άκυρο ή μη εκτελεστό από δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας, εσείς, εντούτοις, συμφωνείτε ότι το δικαστήριο θα πρέπει να προσπαθήσει να εφαρμόσει τις προθέσεις των συμβαλλομένων βάσει της Πολιτικής, ενώ τα υπόλοιπα στοιχεία της Πολιτικής θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.