Όροι χρήσης της

Τελευταία ενημέρωση: Οκτώβριος 2023

1.ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

Καλώς ήρθατε στους ιστότοπους ηλεκτρονικών αγορών της Fruugo ("Υπηρεσία"), που σας παρέχονται από την Fruugo.com Ltd και οποιεσδήποτε θυγατρικές της Fruugo.com Ltd που ανήκουν εξ ολοκλήρου και οποιεσδήποτε θυγατρικές του ομίλου, συμπεριλαμβανομένης της Fruugo (Ireland) Ltd ("εμείς", "εμάς" ή "Fruugo").

Η υπηρεσία λειτουργεί από την Fruugo.com Ltd. Η Fruugo είναι εγγεγραμμένη στην Αγγλία και την Ουαλία με αριθμό εταιρείας 06553460 και η έδρα της Fruugo είναι Fountain Street House, 13 Fountain Street, Ulverston, Cumbria, LA12 7EQ. Ο αριθμός ΦΠΑ της Fruugo είναι GB 413 9004 29.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("ΟΧ") διέπουν τη χρήση του περιεχομένου, του λογισμικού και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω της Υπηρεσίας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες ΟΧ πριν χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία. Με τη χρήση της Υπηρεσίας, αποδέχεστε και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τις ΟΧ. Εάν διαφωνείτε με τις ΟΧ ή με οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτές, θα πρέπει να διακόψετε τη χρήση της Υπηρεσίας.

Η Fruugo διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να αλλάζει, να τροποποιεί, να προσθέτει ή να αφαιρεί τμήματα των παρόντων ΟΧ ανά πάσα στιγμή. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε περιοδικά τις παρούσες ΟΧ για αλλαγές. Η συνέχιση της χρήσης της Υπηρεσίας μετά την ανάρτηση των αλλαγών σημαίνει ότι αποδέχεστε και συμφωνείτε με τις αλλαγές. Εφόσον συμμορφώνεστε με τις παρούσες ΟΧ, η Fruugo σας παρέχει ένα προσωπικό, μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο, περιορισμένο προνόμιο να εισέρχεστε και να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία.

Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά εγγράφως από εσάς και τη Fruugo, με την εγγραφή σας ή με οποιαδήποτε άλλη χρήση της Υπηρεσίας με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της επίσκεψης ή της περιήγησης στην Υπηρεσία, συμφωνείτε να δεσμεύεστε και να συμμορφώνεστε με τις παρούσες ΟΧ, καθώς και με όλους τους πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις ("Πρόσθετοι όροι") και τις πολιτικές και κατευθυντήριες γραμμές ("Πολιτικές") που αναφέρονται στο παρόν ή δημοσιεύονται ή διατίθενται από τη Fruugo, σε κάθε περίπτωση στο βαθμό που οι εν λόγω Πρόσθετοι όροι και Πολιτικές ισχύουν για τη χρήση της Υπηρεσίας από εσάς.

Οι πρόσθετοι όροι και πολιτικές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

Δήλωση απορρήτου της Fruugo,

Πολιτική Cookies της Fruugo,

Πολιτική απαγορευμένων προϊόντων της Fruugo,

Πολιτική Fruugo κατά των παραποιήσεων,

Πολιτική εμπορικών σημάτων της Fruugo,

Πολιτική νομικών παραπόνων τρίτων,

Πολιτική προστασίας ανηλίκων της Fruugo και

Πολιτική ακρίβειας περιεχομένου της Fruugo.

Όλοι οι Πρόσθετοι Όροι και Πολιτικές ενσωματώνονται ρητά στο παρόν μέσω παραπομπής, και οι ΟΧ, μαζί με όλους τους Πρόσθετους Όρους και Πολιτικές, αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ

εσάς και της Fruugo (η "Συμφωνία") σε σχέση με το αντικείμενο του παρόντος και αντικαθιστούν όλες τις προηγούμενες συμφωνίες.

Στο βαθμό που οι ΟΧ αντιβαίνουν άλλους Πρόσθετους όρους ή Πολιτικές που παρέχονται από εμάς ή μέσω εμάς, οι Πρόσθετοι όροι ή οι Πολιτικές, αντίστοιχα, θα ελέγχονται στο βαθμό της αντίφασης. Τυχόν πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις που μπορεί να προτείνετε σε οποιαδήποτε επιβεβαίωση παραγγελίας ή σε άλλα έγγραφα απορρίπτονται και δεν θα έχουν καμία ισχύ, εκτός εάν συμφωνήσουμε ρητά σε ξεχωριστή γραπτή συμφωνία μαζί σας. Η χρήση ενός συγκεκριμένου τμήματος της Υπηρεσίας μπορεί επίσης να υπόκειται σε οδηγίες και πολιτικές που ισχύουν για την εν λόγω Υπηρεσία, οι οποίες μπορεί να δημοσιεύονται και να αλλάζουν από τη Fruugo κατά καιρούς.

Η παρούσα Συμφωνία καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις που δεσμεύουν νομικά εσάς ("εσείς") ως χρήστη της Υπηρεσίας.

Εκτός αν αναφέρεται ρητά το αντίθετο, οποιαδήποτε νέα δυνατότητα ή βελτίωση ή διάθεση νέων ιδιοτήτων στην Υπηρεσία, υπόκειται στις ΟΧ.

2.ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ

Η Fruugo είναι ο χειριστής της Υπηρεσίας και το περιεχόμενό της είναι είτε ιδιοκτησία της Fruugo (ή των συνδεδεμένων εταιρειών μας) είτε χρησιμοποιείται με άδεια από τους προμηθευτές μας. Η Fruugo είναι ο ιδιοκτήτης της σύνθεσης των πληροφοριών σε αυτήν την Υπηρεσία.

Τα δικαιώματα της Fruugo, των θυγατρικών μας και των προμηθευτών μας, προστατεύονται από τη βρετανική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων, των εμπορικών σημάτων και των δικαιωμάτων βάσεων δεδομένων. Η κακή χρήση της παρούσας υπηρεσίας δύναται να συνεπάγει αστική ευθύνη ή να επισύρει ποινικές κυρώσεις. Η Fruugo σας χορηγεί μια περιορισμένη, μη αποκλειστική και ανακλητή άδεια πρόσβασης στην Υπηρεσία με σκοπό την περιήγηση στα προϊόντα των λιανοπωλητών, την παραγγελία προϊόντων ή την απόκτηση πληροφοριών επικοινωνίας για τους λιανοπωλητές ή εμάς (ή τις θυγατρικές μας).

Η άδειά σας για πρόσβαση στην Υπηρεσία δεν επεκτείνεται σε οποιαδήποτε εμπορική χρήση της ιστοσελίδας μας ή σε οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας μας προς όφελος οποιασδήποτε εμπορικής οντότητας εκτός της Fruugo (ή των θυγατρικών μας).

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Υπηρεσία περιέχει πληροφορίες ιδιοκτησίας και εμπιστευτικές πληροφορίες που προστατεύονται από τους ισχύοντες νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλους νόμους. Το λογότυπο της Fruugo, ο ιστότοπος και τα σήματα υπηρεσιών, καθώς και άλλα λογότυπα της Fruugo και ονόματα προϊόντων και υπηρεσιών είναι εμπορικά σήματα της Fruugo.com Ltd ("Σήματα Fruugo"). Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε περαιτέρω ότι το περιεχόμενο που σας παρουσιάζεται μέσω της Υπηρεσίας προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας και νόμους, όπως περιγράφεται στην Πολιτική εμπορικών σημάτων της Fruugo.

Εκτός εάν η Fruugo σας το επιτρέπει ρητά και εγγράφως, συμφωνείτε να μην προβάλλετε ή χρησιμοποιείτε με οποιονδήποτε τρόπο τα σήματα της Fruugo. Διαβάστε την Πολιτική εμπορικών σημάτων της Fruugo για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σήματα της Fruugo. Δεν επιτρέπεται ρητά να κατεβάσετε οποιοδήποτε μέρος της Υπηρεσίας μας (εκτός από την αυτόματη προσωρινή αποθήκευση σελίδων), να την τροποποιήσετε ή να την τροποποιήσετε ή οποιοδήποτε μέρος της, να την αναπαράγετε ή να την αντιγράψετε, να την πουλήσετε (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε μεταπώλησης) ή να εκμεταλλευτείτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο την Υπηρεσία ή τον

ιστότοπό μας (ή οποιοδήποτε μέρος της) για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτόν που ορίζεται παραπάνω, ούτε επιτρέπεται να πλαισιώσετε τον ιστότοπό μας.

3.Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΣ

Το Fruugo είναι μια παγκόσμια αγορά που επιτρέπει σε ανεξάρτητους λιανοπωλητές και αγοραστές να συνδεθούν μεταξύ τους. Η Fruugo επιτρέπει στους λιανοπωλητές να δημιουργούν καταστήματα που παραθέτουν και πωλούν προϊόντα ("Προϊόν" ή "Προϊόντα") σε τελικούς χρήστες. Η Fruugo δεν πωλεί η ίδια τα σχετικά προϊόντα, δεν χειρίζεται, δεν ελέγχει ή δεν βλέπει με άλλο τρόπο τα σχετικά προϊόντα και δεν συμμετέχει στη διαδικασία εκπλήρωσης. Η Fruugo δεν είναι ο κατασκευαστής ούτε ο διανομέας των προϊόντων στην πλατφόρμα της. Κάθε σελίδα προβολής προϊόντων προσδιορίζει σαφώς το όνομα, την τοποθεσία και τη διεύθυνση του λιανοπωλητή που προσφέρει τα προϊόντα προς πώληση στην Υπηρεσία.

4.ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Κάθε μία από τις εταιρείες Fruugo.com Ltd και Fruugo (Ireland) Limited δύναται να ενεργεί ως εμπορικός αντιπρόσωπος των εμπόρων λιανικής πώλησης μόνο και όχι για λογαριασμό των πελατών. Στη συμφωνία της Fruugo με τους λιανοπωλητές, οι λιανοπωλητές έχουν εξουσιοδοτήσει τη Fruugo να συνάπτει την πώληση των προϊόντων σε πελάτες για λογαριασμό των λιανοπωλητών.

Η Fruugo είναι μια αγορά μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών ("B2C") - η Fruugo διευκολύνει τις πωλήσεις από τις επιχειρήσεις προς τους τελικούς καταναλωτές. Οι έμποροι λιανικής πώλησης είναι ο πραγματικός έμπορος σε σχέση με τα προϊόντα που πωλούνται. Η Fruugo είναι ο πραγματικός έμπορος όσον αφορά την πληρωμή για τα προϊόντα που αγοράζονται. Όταν αγοράζετε ένα Προϊόν από την Υπηρεσία, η σύμβαση πώλησης συνάπτεται αποκλειστικά μεταξύ εσάς και του εμπόρου λιανικής πώλησης. Αυτό σημαίνει ότι όταν αγοράζετε ένα προϊόν στην Υπηρεσία, η συναλλαγή σας γίνεται με τον έμπορο που καταχώρησε το προϊόν και ο εν λόγω έμπορος είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση της παραγγελίας σας.

Η Fruugo δεν επαληθεύει κανένα από τα Προϊόντα που παρατίθενται προς πώληση στην Υπηρεσία. Η Fruugo εφαρμόζει μια διαδικασία ειδοποίησης και αφαίρεσης που τρίτα μέρη μπορούν να χρησιμοποιήσουν κατά περίπτωση και η Fruugo μπορεί να αφαιρέσει προϊόντα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια από την Υπηρεσία. Η Fruugo μπορεί να βοηθήσει έναν έμπορο λιανικής πώλησης με την ανάκληση Προϊόντος σε περίπτωση που ένα Προϊόν κριθεί ακατάλληλο για πώληση από ρυθμιστική αρχή για την ασφάλεια του Προϊόντος.

Καθώς η Fruugo είναι μια επιχείρηση B2C, ο φόρος χρεώνεται στην παραγγελία σας σύμφωνα με τους φορολογικούς κανόνες B2C που ισχύουν για την παραγγελία σας, λαμβάνοντας υπόψη την τιμή αγοράς, την τοποθεσία σας και την τοποθεσία του λιανοπωλητή. Η Fruugo δεν είναι σε θέση να εκδώσει ή να τροποποιήσει τιμολόγια για ένα σενάριο business-to-business ("B2B").

Επιπλέον των ως άνω, η Fruugo δεν έχει στην κατοχή της οτιδήποτε αναφέρεται ή πωλείται μέσω των ιστότοπών της και δεν εμπλέκεται στην πραγματική συναλλαγή μεταξύ αγοραστών και πωλητών (των λιανοπωλητών). Η Fruugo δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στη συναλλαγή και η σύμβαση πώλησης γίνεται απευθείας μεταξύ αγοραστή και πωλητή. Παρόλο που η Fruugo μπορεί να συμβάλει στη διευκόλυνση της επίλυσης των διαφορών, η Fruugo δεν έχει κανέναν έλεγχο και δεν εγγυάται την ύπαρξη, την ποιότητα, την ασφάλεια ή τη νομιμότητα των προϊόντων που παρατίθενται, την ακρίβεια του περιεχομένου των καταχωρήσεων του πωλητή, την ικανότητα των πωλητών να πωλούν αντικείμενα, την ικανότητα των αγοραστών να πληρώνουν για αντικείμενα ή ότι ένας αγοραστής ή πωλητής θα ολοκληρώσει πράγματι μια συναλλαγή ή θα επιστρέψει ένα αντικείμενο.

Ως μια υπεύθυνη διαδικτυακή πλατφόρμα, η ακεραιότητα της Υπηρεσίας είναι υψίστης σημασίας για την επιχείρησή μας και για όλους τους συνεργάτες μας. Όλοι οι λιανοπωλητές που

χρησιμοποιούν την Υπηρεσία πρέπει να συμμορφώνονται με τους όρους και τις προϋποθέσεις λιανοπωλητών της Fruugo και απαιτούμε τόσο από τους λιανοπωλητές όσο και από τους καταναλωτές να συμμορφώνονται με τους όρους που περιγράφονται στις παρούσες ΟΧ.

Όλα τα Προϊόντα που πωλούνται από τους λιανοπωλητές στην Υπηρεσία πωλούνται με την προϋπόθεση ότι προορίζονται μόνο για προσωπική, οικιακή χρήση.

5.ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ FRUUGO

Τα Δεδομένα εγγραφής (όπως ορίζονται παρακάτω) και ορισμένες άλλες πληροφορίες σχετικά με εσάς υπόκεινται στη Δήλωση απορρήτου της Fruugo. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πλήρη Δήλωση απορρήτου.

Συμφωνείτε ότι μπορούμε να έχουμε πρόσβαση, να διατηρούμε και να αποκαλύπτουμε τις πληροφορίες του λογαριασμού σας και οποιοδήποτε περιεχόμενο σας παρέχεται μέσω της Υπηρεσίας ("Περιεχόμενο"): (α) στις συνδεδεμένες εταιρείες της Fruugo παγκοσμίως με σκοπό την παροχή της Υπηρεσίας σε εσάς και άλλους με αποτελεσματικό τρόπο, (β) με σκοπό την ορθή διαχείριση του λογαριασμού σας σύμφωνα με τις συνήθεις διαδικασίες λειτουργίας μας και (γ) εάν απαιτείται από το νόμο ή με την καλή πίστη ότι οποιαδήποτε τέτοια πρόσβαση, διατήρηση ή αποκάλυψη είναι εύλογα απαραίτητη για: (i) συμμόρφωση με νομικές διαδικασίες, (ii) επιβολή των ΤΠΔ, (iii) ανταπόκριση σε ισχυρισμούς ότι οποιοδήποτε Περιεχόμενο παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων, (iv) ανταπόκριση στα αιτήματά σας για εξυπηρέτηση πελατών ή (v) προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή της ασφάλειας της Υπηρεσίας, των χρηστών της και του κοινού.

Η Fruugo δύναται να καταγράφει κλήσεις εξυπηρέτησης πελατών ή πωλήσεων για σκοπούς εκπαίδευσης και προτύπων ποιότητας και να συλλέγει άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με την αλληλεπίδραση μεταξύ εσάς και της Fruugo και μεταξύ εσάς και του λιανοπωλητή που εκπροσωπούμε.

6.ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΑΣ

Σε αντιπαροχή της χρήσης της Υπηρεσίας, συμφωνείτε να: (α) να παρέχετε αληθείς, ακριβείς, τρέχουσες και πλήρεις πληροφορίες για τον εαυτό σας, όπως σας ζητείται από τη φόρμα εγγραφής της Υπηρεσίας ("Δεδομένα εγγραφής") και (β) να διατηρείτε και να ενημερώνετε αμέσως τα Δεδομένα εγγραφής ώστε να παραμένουν αληθή, ακριβή και πλήρη.

Εάν παρέχετε πληροφορίες που είναι αναληθείς, ανακριβείς ή ελλιπείς, ή έχουμε βάσιμους λόγους να υποπτευόμαστε ότι οι πληροφορίες αυτές είναι αναληθείς, ανακριβείς ή ελλιπείς, έχουμε το δικαίωμα να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε το λογαριασμό σας και να αρνηθούμε οποιαδήποτε μελλοντική χρήση της Υπηρεσίας (ή οποιουδήποτε τμήματος αυτής).

Η Fruugo εφαρμόζει Πολιτική Προστασίας Ανηλίκων και για να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία πρέπει να είστε τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) ετών. Η Fruugo έχει καταστήσει υποχρεωτικό για τους τρίτους λιανοπωλητές που χρησιμοποιούν την Υπηρεσία να εφαρμόζουν διαδικασίες επαλήθευσης της ηλικίας για την πώληση οποιωνδήποτε Προϊόντων με περιορισμούς ηλικίας.

7.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ FRUUGO, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Θα λάβετε έναν κωδικό πρόσβασης και έναν προσδιορισμό λογαριασμού μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής στην Υπηρεσία. Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του κωδικού πρόσβασης και του λογαριασμού και είστε πλήρως υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στην Υπηρεσία με τον κωδικό πρόσβασης ή το λογαριασμό σας. Συμφωνείτε να μας ειδοποιήσετε αμέσως για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασης

ή του λογαριασμού σας και για οποιαδήποτε άλλη παραβίαση της ασφάλειας σε σχέση με την Υπηρεσία. Η Fruugo δεν μπορεί και δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκύπτει από τη μη συμμόρφωσή σας με την παρούσα ενότητα.

8.ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Όπως έχει αναφερθεί στην Ενότητα 4 ανωτέρω, όλα τα Προϊόντα που εμφανίζονται στην Υπηρεσία πωλούνται από τρίτους ανεξάρτητους λιανοπωλητές. Η Fruugo δεν είναι ούτε ο αγοραστής ούτε ο πωλητής των προϊόντων. Η Fruugo.com Ltd είναι ο πάροχος της πλατφόρμας υπηρεσιών.

Στις συμφωνίες μας με τους λιανοπωλητές, οι λιανοπωλητές έχουν εξουσιοδοτήσει τη Fruugo να προβεί στην πώληση προϊόντων σε πελάτες. Αυτό σημαίνει ότι ανάλογα με τη συναλλαγή που ολοκληρώνεται, η Fruugo.com Ltd ή η Fruugo (Ireland) Ltd έχει την εξουσία από τους λιανοπωλητές να δεσμεύει τους λιανοπωλητές για την πώληση προϊόντων, αλλά αυτό δεν επηρεάζει τα μέρη που συνάπτουν σύμβαση για την πώληση του σχετικού προϊόντος. Η σύμβαση που καταρτίζεται κατά την ολοκλήρωση της πώλησης ενός Προϊόντος μέσω της Υπηρεσίας συνάπτεται αποκλειστικά μεταξύ του πελάτη και του λιανοπωλητή, αν και η Fruugo έχει την εξουσία του λιανοπωλητή να δεσμεύει τον λιανοπωλητή για την πώληση ενός Προϊόντος σύμφωνα με την εν λόγω σύμβαση. Η Fruugo δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος σε μια τέτοια σύμβαση ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη που προκύπτει από ή σε σχέση με αυτήν.

Παρακολουθούμε τις διαδικασίες παράδοσης των λιανοπωλητών όσον αφορά τις πωλήσεις που πραγματοποιούνται μέσω της Υπηρεσίας και τα σχόλια των πελατών για τα Προϊόντα που πωλούνται, ωστόσο, η Fruugo δεν έχει άμεσο έλεγχο και δεν χειρίζεται ούτε επαληθεύει τα μεμονωμένα Προϊόντα ή τις παραδόσεις των Προϊόντων που πωλούνται στην Υπηρεσία.

Όταν κάνετε μια παραγγελία χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία, θα λάβετε ένα email που θα επιβεβαιώνει την παραλαβή της παραγγελίας σας. Αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι μόνο μια επιβεβαίωση για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί αποδοχή της παραγγελίας σας από τον έμπορο λιανικής πώλησης. Η σύμβαση μεταξύ εσάς και του εμπόρου λιανικής πώλησης σε σχέση με τα Προϊόντα δεν θα καταρτιστεί μέχρι να ελέγξουμε ότι ο έμπορος λιανικής πώλησης αποδέχεται την παραγγελία σας. Εάν η παραγγελία σας γίνει αποδεκτή, η Fruugo θα σας στείλει ένα email επιβεβαίωσης, με το οποίο ολοκληρώνεται η σύμβαση μεταξύ εσάς και του εμπόρου λιανικής πώλησης. Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης θα περιλαμβάνει μια περιγραφή των προϊόντων που αγοράστηκαν στην παραγγελία και ορισμένες άλλες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας να ακυρώσετε τη σύμβαση μεταξύ εσάς και του εμπόρου λιανικής πώλησης. Μόνο τα Προϊόντα που αναφέρονται στο email επιβεβαίωσης αποστολής περιλαμβάνονται στη σύμβαση μεταξύ εσάς και του εμπόρου λιανικής πώλησης. Εάν μια παραγγελία έχει επισημανθεί ως επιβεβαιωμένη, η ακύρωση ενδέχεται να μην είναι δυνατή, καθώς ο έμπορος λιανικής πώλησης ξεκινά τη διαδικασία εκτέλεσης αμέσως μόλις επιβεβαιωθεί μια παραγγελία. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Πολιτική ακύρωσης και επιστροφών.

Η Fruugo λαμβάνει τις πληρωμές σας για λογαριασμό του λιανοπωλητή και αναλαμβάνουμε επίσης να σας επιστρέψουμε για λογαριασμό του λιανοπωλητή τυχόν χρήματα που μπορεί να δικαιούστε. Είναι η πρωταρχική απόφαση του λιανοπωλητή για το αν υπάρχει νόμιμο δικαίωμα επιστροφής χρημάτων. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες περιορισμένες περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να αποφασίσουμε να εκδώσουμε επιστροφή χρημάτων και να ζητήσουμε το ποσό αυτό από τον λιανοπωλητή. Η πληρωμή σας θα υποβληθεί σε επεξεργασία από τη Fruugo.com Ltd ή οποιαδήποτε θυγατρική της Fruugo.com Ltd (συμπεριλαμβανομένης της Fruugo (Ireland) Ltd) και θα διαβιβαστεί από εμάς στον/στις σχετικό/ές λιανοπωλητή/ές για την εξόφληση της οφειλής σας προς κάθε λιανοπωλητή για τις αγορές που πραγματοποιήσατε μέσω της Υπηρεσίας.

Περαιτέρω οδηγίες παρέχονται στα σχετικά κεφάλαια του Κέντρου βοήθειας της Fruugo.. Οι εν λόγω οδηγίες ενδέχεται να τροποποιούνται κατά καιρούς με ή χωρίς ειδοποίηση προς εσάς. Αντιλαμβάνεστε και συμφωνείτε ότι οι οδηγίες αυτές θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ΔΠΧ.

Οι όροι εγγύησης είναι συγκεκριμένοι για κάθε προϊόν και, ως εκ τούτου, παρέχονται μαζί με το αντίστοιχο προϊόν ή από τον αντίστοιχο λιανοπωλητή.

9.ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Πρέπει να εξοικειωθείτε με όλους τους ισχύοντες τοπικούς νόμους και κανόνες σχετικά με τη διαδικτυακή συμπεριφορά, το αποδεκτό περιεχόμενο και τα απαγορευμένα προϊόντα στη χώρα στην οποία διαμένετε. Εσείς θα είστε υπεύθυνοι για τυχόν τελωνειακές επιβαρύνσεις, πρόστιμα, ποινές, κυρώσεις ή άλλα έξοδα που προκύπτουν από μια παραγγελία σας, εάν αυτή θεωρείται παράνομη στη χώρα στην οποία παραγγέλνετε το προϊόν.

Ζητάμε από τους λιανοπωλητές να ελέγχουν ότι τα Προϊόντα που διατίθενται προς πώληση στην Υπηρεσία είναι συμβατά με τη χώρα διαμονής του καταναλωτή, ωστόσο, είναι δική σας ευθύνη να εξετάζετε προσεκτικά την περιγραφή του Προϊόντος πριν από την τοποθέτηση μιας παραγγελίας.

Καθώς η Fruugo είναι μια παγκόσμια αγορά, ορισμένα είδη ενδέχεται να αναφέρονται σε περισσότερες από μία Υπηρεσίες. Είναι ευθύνη του πωλητή και του καταναλωτή να διασφαλίζουν ότι τηρούνται όλοι οι νόμοι και οι κανονισμοί που αφορούν τις διασυνοριακές συναλλαγές.

10. ΚΑΜΙΑ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Συμφωνείτε να μην προβείτε σε αναπαραγωγή, απομίμηση, αντιγραφή, πώληση ή μεταπώληση οποιουδήποτε τμήματος της ή χρήση της Υπηρεσίας για προσωπικό όφελος. Εκτός αν σας το επιτρέπουν ρητά η Fruugo ή οι διαφημιστές, συμφωνείτε να μην τροποποιείτε, ενοικιάζετε, εκμισθώνετε, δανείζετε, πωλείτε, διανέμετε ή δημιουργείτε παράγωγα έργα που βασίζονται στην Υπηρεσία, εν όλω ή εν μέρει.

Συμφωνείτε να μην αποκτήσετε πρόσβαση ή να μην επιχειρήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε άλλο μέσο εκτός από τη διεπαφή που παρέχεται από εμάς για την πρόσβαση στην Υπηρεσία.

11. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διατηρούμε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσουμε ή να διακόψουμε, προσωρινά ή μόνιμα, την Υπηρεσία (ή οποιοδήποτε μέρος της) με ή χωρίς προειδοποίηση. Συμφωνείτε ότι δεν θα είμαστε υπεύθυνοι απέναντί σας ή απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο για οποιαδήποτε τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή της Υπηρεσίας.

12. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Η Υπηρεσία δύναται να παρέχει, ή τρίτοι δύνανται να παρέχουν, περιεχόμενο ή συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους ή πόρους στο Διαδίκτυο. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Fruugo δεν είναι υπεύθυνη για τη διαθεσιμότητα τέτοιου εξωτερικού περιεχομένου, ιστότοπων ή πόρων, και η Fruugo δεν εγκρίνει και δεν είναι υπεύθυνη ή υπόλογη για οποιοδήποτε υλικό ή υπηρεσίες που βρίσκονται ή διατίθενται από τέτοιους ιστότοπους ή πόρους. Η Fruugo δεν έχει κανέναν έλεγχο επί του

περιεχομένου ή των ιστότοπων τρίτων, ούτε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οτιδήποτε περιέχεται σε αυτούς τους ιστότοπους.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε περαιτέρω ότι η Fruugo δεν θα είναι υπεύθυνη ή υπόλογη, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται να προκλήθηκε από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε τέτοιο υλικό ή υπηρεσία που διατίθεται σε ή μέσω οποιουδήποτε τέτοιου ιστότοπου ή πόρου.

13. ΑΜΟΙΒΑΙΟΤΗΤΑ

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να απαλλάξετε τη Fruugo και όλες τις θυγατρικές μας, τις θυγατρικές μας, τα στελέχη, τους μετόχους, τους αντιπροσώπους και άλλους συνεργάτες, τους λιανοπωλητές και τους υπαλλήλους μας, από οποιαδήποτε αξίωση ή απαιτήσεις, απώλεια, ευθύνη, αξιώσεις ή έξοδα, συμπεριλαμβανομένων εύλογων νομικών εξόδων, που υποβάλλονται κατά της Fruugo από οποιονδήποτε τρίτο λόγω ή που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη χρήση της Υπηρεσίας από εσάς (συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, του περιεχομένου που υποβάλλετε, δημοσιεύετε ή μεταδίδετε μέσω της Υπηρεσίας, της χρήσης ή της σύνδεσής σας με την Υπηρεσία, της παραβίασης των ΥΔΠ ή της παραβίασης οποιωνδήποτε δικαιωμάτων άλλου).

14. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ:

  1. Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ. Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ "ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ" ΚΑΙ "ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ". ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ ΡΗΤΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΆΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΕΊΙΤΕ ΡΗΤΟΥΣ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ.

  2. ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΔΗΛΩΣΗ ΟΤΙ (I) Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ, (II) Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΚΟΠΗ, ΕΓΚΑΙΡΗ, ΑΣΦΑΛΗΣ, Ή ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΗ ΑΠΟ ΛΑΘΗ (Ή ΟΤΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΤΕΛΕΙΕΣ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΥΝ), (III) ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΗ Ή ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ, (IV) ΚΑΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, Ή ΑΛΛΟΥ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ Ή ΑΠΟΚΤΗΣΑΤΕ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΣΑΣ..

  3. ΟΤΙ Η ΛΗΨΗ Ή Η ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟ ΚΑΙ ΌΤΙ ΘΑ ΕΙΣΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΨΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΟΙΟΥΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ..

  4. ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ, ΕΙΤΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΤΕ ΓΡΑΠΤΗ, ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΑΠΟ ΕΜΑΣ Ή ΜΕΣΑ ΑΠΟ Ή ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΑΛΛΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΙΣ ΟΧ..

  5. ΑΠΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ/Η ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ..

  6. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ. ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΑΣ ΕΝΔΙΚΟ ΜΕΣΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ FRUUGO ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΥΣΑΡΕΣΚΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΤΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΟΙΟΥΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ.

Η παραπάνω αποποίηση ευθύνης ισχύει για κάθε ζημία, ευθύνη ή τραυματισμό που προκαλείται από οποιαδήποτε αδυναμία απόδοσης, σφάλμα, παράλειψη, διακοπή, διαγραφή, ελάττωμα, καθυστέρηση στη λειτουργία ή μετάδοση, ιό υπολογιστή, βλάβη γραμμής επικοινωνίας, κλοπή ή καταστροφή ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση ή χρήση, είτε για παραβίαση σύμβασης, αδικοπραξία, αμέλεια ή οποιαδήποτε άλλη αιτία δράσης.

Η Fruugo διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα, ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση: (1) να τροποποιεί, να αναστέλλει ή να τερματίζει τη λειτουργία ή την πρόσβαση στην Υπηρεσία ή σε οποιοδήποτε τμήμα της Υπηρεσίας για οποιονδήποτε λόγο, (2) να τροποποιεί ή να αλλάζει την Υπηρεσία ή οποιοδήποτε τμήμα της Υπηρεσίας και οποιεσδήποτε ισχύουσες πολιτικές ή όρους και (3) να διακόπτει τη λειτουργία της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε τμήματος της Υπηρεσίας, όπως είναι απαραίτητο για την εκτέλεση συνήθους ή μη συνήθους συντήρησης, διόρθωσης σφαλμάτων ή άλλων αλλαγών.

15. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Συμφωνείτε να δώσετε στη Fruugo την εύλογη ευκαιρία να συνεργαστεί μαζί σας για την επίλυση οποιουδήποτε θέματος για το οποίο ενδέχεται να είμαστε δυνητικά υπεύθυνοι, προτού αναλάβετε οποιοδήποτε κόστος επιλύοντας το περιστατικό μόνοι σας.

ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΡΗΤΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η FRUUGO ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΥΔΕΜΙΑ ΖΗΜΙΑ, ΑΜΕΣΗ Ή ΈΜΜΕΣΗ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΖΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΟΥΣ, ΥΠΕΡΑΞΙΑ, ΧΡΗΣΗ, ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ή ΑΛΛΕΣ ΆΥΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΧΑΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ: (I) (I) ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, (II) ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΆΣΤΑΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΙΟΝΤΑ, ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΘΗΚΑΝ Ή ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ Ή ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ Ή ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΜΕΣΩ Ή ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, (III) ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ Ή ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ, (IV) ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ή ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Ή (V) ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΘΕΜΑ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ Ή ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ..

Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΛΛΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑ.

ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΟΤΙ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΘΕΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Ή ΝΟΜΟΥ, ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΥΡΗ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΗ Ή ΑΙΤΙΑ ΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ Ή ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΟ TOU ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΞΙΩΣΗΣ Ή ΑΙΤΙΑ ΑΓΩΓΗΣ..

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΙΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Ή ΒΛΑΒΕΣ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΤΑΤΑΙ Η FRUUGO ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΛΑΘΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ή ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΤΥΠΩΝ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΟΤΙ ΟΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Ή ΒΛΑΒΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΥΛΟΓΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΚΑΙ ΟΤΙ Η FRUUGOΕΧΕΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΉ ΤΗΣ ΝΑ ΜΕΤΡΙΑΣΕΙ ΤΥΧΌΝ ΑΠΩΛΕΙΕΣ.

16. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ Ή ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ. ΚΑΤ' ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΝ,

ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 13 ΚΑΙ 14 ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΣΑΣ..

ΟΥΔΕΝ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΩΝ ΟΧ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΑ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ.

17. ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΧ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Η Fruugo μπορεί να αποκαλύψει οποιεσδήποτε πληροφορίες που έχουμε για εσάς (συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητάς σας), εάν κρίνουμε ότι μια τέτοια αποκάλυψη είναι απαραίτητη σε σχέση με οποιαδήποτε έρευνα ή καταγγελία σχετικά με τη χρήση της Υπηρεσίας από εσάς ή για να εντοπίσουμε, να επικοινωνήσουμε ή να ασκήσουμε νομική δράση εναντίον κάποιου που μπορεί να προκαλεί βλάβη ή παρέμβαση (είτε σκόπιμα είτε ακούσια) στα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία της Fruugo ή στα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία των επισκεπτών ή των χρηστών της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων των πελατών της Fruugo. Η Fruugo διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να αποκαλύπτει οποιεσδήποτε πληροφορίες που η Fruugo θεωρεί απαραίτητες για τη συμμόρφωση με οποιονδήποτε εφαρμοστέο νόμο, κανονισμό, νομική διαδικασία ή κυβερνητικό αίτημα. Η Fruugo μπορεί επίσης να αποκαλύψει τις πληροφορίες σας όταν κρίνει ότι η ισχύουσα νομοθεσία απαιτεί ή επιτρέπει την εν λόγω αποκάλυψη, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών με άλλες εταιρείες και οργανισμούς για σκοπούς προστασίας από απάτη.

Συμφωνείτε ότι η Fruugo μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, να τερματίσει την πρόσβασή σας στην Υπηρεσία και/ή να αποκλείσει τη μελλοντική σας πρόσβαση στην Υπηρεσία, εάν διαπιστώσουμε ότι έχετε παραβιάσει τις παρούσες ΔΠΧ ή άλλους Πρόσθετους Όρους, Πολιτικές ή οδηγίες που μπορεί να σχετίζονται με τη χρήση της Υπηρεσίας. Συμφωνείτε επίσης ότι οποιαδήποτε παραβίαση από εσάς των παρόντων ΓΟΠ θα συνιστά παράνομη και αθέμιτη επιχειρηματική πρακτική και θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημία στη Fruugo, για την οποία η χρηματική αποζημίωση θα ήταν ανεπαρκής, και συναινείτε στη Fruugo να λάβει οποιαδήποτε ασφαλιστικά μέτρα ή δίκαιη αρωγή που η Fruugo κρίνει απαραίτητη ή κατάλληλη σε τέτοιες περιστάσεις. Τα εν λόγω ένδικα μέσα είναι επιπρόσθετα σε οποιαδήποτε άλλα ένδικα μέσα που μπορεί να έχει η Fruugo κατά νόμο ή κατ' ιδίαν.

Συμφωνείτε ότι η Fruugo μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, να τερματίσει την πρόσβασή σας στην Υπηρεσία, για κάποιο λόγο, ο οποίος περιλαμβάνει (αλλά δεν περιορίζεται σε) (1) αιτήματα από τις αρχές επιβολής του νόμου ή άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες, (2) αίτημα από εσάς (διαγραφή λογαριασμού με δική σας πρωτοβουλία), (3) διακοπή ή ουσιαστική τροποποίηση της Υπηρεσίας ή οποιασδήποτε υπηρεσίας που προσφέρεται στην ή μέσω της Υπηρεσίας, ή (4) απροσδόκητα τεχνικά ζητήματα ή προβλήματα.

Εάν η Fruugo προβεί σε οποιαδήποτε νομική ενέργεια εναντίον σας ως αποτέλεσμα της παραβίασης των παρόντων ΔΠΧ από εσάς, η Fruugo θα έχει το δικαίωμα να ανακτήσει από εσάς, και συμφωνείτε να πληρώσετε, όλες τις εύλογες νομικές αμοιβές και τα έξοδα μιας τέτοιας ενέργειας, επιπλέον οποιασδήποτε άλλης αρωγής που θα χορηγηθεί στη Fruugo. Συμφωνείτε ότι η Fruugo δεν θα είναι υπεύθυνη απέναντί σας ή απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο για τον τερματισμό της πρόσβασής σας στην Υπηρεσία ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε παραβίασης των παρόντων Όρων Χρήσης.

Συμφωνείτε ότι οποιοσδήποτε τερματισμός της πρόσβασής σας στην Υπηρεσία βάσει οποιασδήποτε διάταξης των παρόντων ΟΠΣ μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, και αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Fruugo μπορεί να απενεργοποιήσει ή να διαγράψει αμέσως τον λογαριασμό σας.

Κάθε λογαριασμός που δεν έχει χρησιμοποιηθεί για ορισμένο χρονικό διάστημα μπορεί να τερματιστεί και όλα τα περιεχόμενά του να διαγραφούν οριστικά σύμφωνα με τις οδηγίες και τις

πολιτικές της Fruugo. Συμφωνείτε ότι δεν έχουμε καμία ευθύνη για τη διαγραφή ή την αποτυχία αποθήκευσης οποιουδήποτε περιεχομένου που διατηρείται ή μεταδίδεται από την Υπηρεσία.

18. ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η Fruugo σέβεται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των άλλων και διαθέτει μια λειτουργική διαδικασία ειδοποίησης και αφαίρεσης. Εάν πιστεύετε ότι οποιοδήποτε από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σας έχει παραβιαστεί στην Υπηρεσία , παρακαλούμε να αναφέρετε το ζήτημα στο legal@fruugo.com με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την Πολιτική νομικών παραπόνων τρίτων.

19. ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

Η Fruugo δύναται να εκδίδει διαφημιστικούς κωδικούς που επιτρέπουν στους καταναλωτές να λαμβάνουν οφέλη, όπως εκπτώσεις στις παραγγελίες που πραγματοποιούν χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία. Οι κωδικοί αυτοί δεν μεταβιβάζονται, επομένως μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από το πρόσωπο στο οποίο έχουν εκδοθεί και πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης τους. Εάν χρησιμοποιήσετε έναν κωδικό προώθησης για να διεκδικήσετε ένα προωθητικό όφελος, θα πρέπει πρώτα να ελέγξετε ότι σας έχει χορηγηθεί και ότι έχετε το δικαίωμα να τον χρησιμοποιήσετε. Χρησιμοποιώντας τον για να διεκδικήσετε ένα προωθητικό όφελος, επιβεβαιώνετε ότι (i) δικαιούστε να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό, (ii) πληροίτε όλες τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τη χρήση του και (ii) συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που σχετίζονται με την προωθητική ενέργεια. Εάν η Fruugo διαπιστώσει ότι δεν δικαιούστε να χρησιμοποιήσετε την προωθητική ενέργεια ή ότι δεν πληροίτε τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της, η παραγγελία σας μπορεί να απορριφθεί ή εναλλακτικά, μπορεί να διεκπεραιωθεί από τον λιανοπωλητή χωρίς να εφαρμοστεί το προωθητικό όφελος.

20. ΚΡΙΤΙΚΕΣ

Η Fruugo δεν εμφανίζει αξιολογήσεις καταναλωτών για τα Προϊόντα στην Υπηρεσία της. Ωστόσο, η Fruugo συλλέγει αξιολογήσεις του Trust Pilot για να επιτρέψει στους χρήστες να αποτυπώσουν την εμπειρία τους. Οι χρήστες δεν αξιολογούν μεμονωμένα Προϊόντα, αλλά μπορούν να αξιολογήσουν την εμπειρία τους από την Υπηρεσία.

Η Fruugo δέχεται μόνο κριτικές με αριθμό παραγγελίας για να επαληθεύει ότι όλες οι κριτικές βασίζονται σε μια πραγματική εμπειρία. Εάν έχει υποβληθεί κριτική χωρίς αριθμό παραγγελίας, η Fruugo θα υποβάλει αίτημα για πρόσθετες πληροφορίες. Εάν αυτό το αίτημα δεν ικανοποιηθεί, τότε θα αφαιρέσουμε την κριτική, καθώς δεν θα είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε εάν προέρχεται από έναν επαληθευμένο αγοραστή.

21. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ONLINE ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΤΗΣ FRUUGO

Τα αποτελέσματα από τις αναζητήσεις που πραγματοποιούνται στην Υπηρεσία κατατάσσονται χρησιμοποιώντας τους ακόλουθους παράγοντες: συνάφεια (με το ερώτημα αναζήτησης), ιστορικές επιδόσεις πωλήσεων και υπηρεσιών των σχετικών λιανοπωλητών και την προμήθεια που μπορεί να κερδίσει η Fruugo από έναν λιανοπωλητή όταν αγοράζεται ένα στοιχείο. Όταν τα αποτελέσματα αναζήτησης ή το περιεχόμενο των καρουζέλ προϊόντων ή άλλο διαφημιστικό περιεχόμενο στην Υπηρεσία επηρεάζονται κυρίως από πληρωμές που πραγματοποιούνται από εμπόρους λιανικής πώλησης (Χορηγούμενο περιεχόμενο), αυτό θα αναφέρεται μαζί με το περιεχόμενο ή τα αποτελέσματα.

22. ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ

Παρακαλείστε να αναφέρετε τυχόν παραβάσεις των ΣΠΠ στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της Fruugo.

23. ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι ειδοποιήσεις προς εσάς μπορούν να γίνουν είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσω ταχυδρομείου. Η Υπηρεσία μπορεί επίσης να παρέχει ειδοποιήσεις σχετικά με αλλαγές στη ΔΠΧ ή άλλα θέματα με την εμφάνιση ειδοποιήσεων ή συνδέσμων σε ειδοποιήσεις προς εσάς γενικά στην Υπηρεσία.

24. ΑΚΥΡΩΣΗ

Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν είναι δυνατή η ακύρωση μιας παραγγελίας μετά την τοποθέτησή της, καθώς η διαδικασία εκπλήρωσης αρχίζει αμέσως από τους λιανοπωλητές για τις περισσότερες παραγγελίες.

Εάν είναι δυνατόν να ακυρώσετε την παραγγελία σας, ο έμπορος λιανικής πώλησης θα σας ενημερώσει ότι είναι σε θέση να το πράξει. Εάν δεν είναι σε θέση να ακυρώσουν, για παράδειγμα, εάν η παραγγελία σας έχει ήδη αποσταλεί, τότε θα πρέπει να περιμένετε την παράδοση και να επιστρέψετε τα προϊόντα σύμφωνα με την πολιτική επιστροφών μας.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι καταναλωτές που εδρεύουν στην ΕΕ, τον ΕΟΧ και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν το δικαίωμα να υπαναχωρήσουν ή να ακυρώσουν ορισμένες αγορές για επιστροφή χρημάτων. Το δικαίωμα υπαναχώρησης ή ακύρωσης (εφεξής από κοινού "δικαίωμα υπαναχώρησης") επιτρέπει στους καταναλωτές της ΕΕ/ΕΟΧ/Ηνωμένου Βασιλείου να υπαναχωρήσουν από την αγορά φυσικών αγαθών εντός 14 ημερών από την παραλαβή της παράδοσης και να επιστρέψουν την αγορά τους έναντι επιστροφής χρημάτων.

Ξεχωριστά, και χωρίς να περιορίζεται το δικαίωμα υπαναχώρησης της ΕΕ/ΕΟΧ/ΗΒ, η Fruugo προσφέρει εθελοντικά περίοδο επιστροφής σε όλους τους πελάτες παγκοσμίως. Ανατρέξτε στην Πολιτική Δικαιώματος Ανάκλησης για λεπτομέρειες σχετικά με αυτή τη διαδικασία.

Πρέπει να μας ενημερώσετε για την απόφασή σας να ακυρώσετε την παραγγελία σας σύμφωνα με τη σελίδα Επιστροφές, επιστροφές χρημάτων και ακυρώσεις. Σας συνιστούμε να υποβάλετε το αίτημά σας μέσω του Διαδραστικού Κέντρου Βοήθειας, καθώς αυτός είναι ο ταχύτερος τρόπος για να ζητήσετε ακύρωση, αλλά για τους πελάτες που εδρεύουν στην ΕΕ, τον ΕΟΧ και το Ηνωμένο Βασίλειο, αν προτιμάτε, παρακαλούμε συμπληρώστε, εκτυπώστε και ταχυδρομήστε το παρακάτω έντυπο ανάκλησης μοντέλου (αν και αυτό δεν είναι υποχρεωτικό):

Παρακαλείστε να συμπληρώσετε τα ακόλουθα τμήματα κάτω από τη γραμμή, να εκτυπώσετε και να αποστείλετε το έντυπο στη διεύθυνση: Customer Services Team, Fruugo.com Limited, Fountain Street House, Fountain Street, Ulverston, Cumbria, LA12 7EQ, United Kingdom.


Προς: Customer Services Team, Fruugo.com Limited, Fountain Street House, Fountain Street, Ulverston, Cumbria, LA12 7EQ, United Kingdom.

Με την παρούσα γνωστοποιώ ότι υπαναχωρώ από τη σύμβαση πώλησης των ακόλουθων αγαθών:

Αριθμός παραγγελίας:

Παραγγέλθηκε στις:

Το όνομά σας:

Η διεύθυνσή σας:

Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του λογαριασμού σας στην Υπηρεσία:

Η υπογραφή σας:

Ημερομηνία:

Θα πρέπει επίσης να επιστρέψετε το Προϊόν(τα) σας στο κατάστημα λιανικής πώλησης από το οποίο αγοράσατε τα προϊόντα, ώστε να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε την επιστροφή χρημάτων σας. Αυτή η διεύθυνση θα είναι διαφορετική από την παραπάνω. Μπορείτε να το κάνετε μέσω του διαδραστικού μας Κέντρου Βοήθειας.

ΜΗΝ στέλνετε τα προϊόντα σας απευθείας στη Fruugo. Αυτό θα καθυστερήσει την ακύρωση και την επιστροφή χρημάτων.


25. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Αγοραστές και πωλητές

Εάν βρεθείτε σε διαφωνία με άλλον χρήστη της Υπηρεσίας ή με τρίτο μέρος, σας ενθαρρύνουμε να επικοινωνήσετε με το άλλο μέρος και να προσπαθήσετε να επιλύσετε τη διαφορά φιλικά.

Οποιαδήποτε προβλήματα με ένα Προϊόν θα πρέπει πρωτίστως να τίθενται απευθείας στον έμπορο λιανικής πώλησης του Προϊόντος.

Οι αγοραστές και οι πωλητές που δεν μπορούν να επιλύσουν μια διαφορά που σχετίζεται με μια συναλλαγή στην Υπηρεσία μπορούν να συνεργαστούν με τις Υπηρεσίες Πελατών της Fruugo για την εξεύρεση λύσης. Κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Fruugo, η Fruugo μπορεί να προσπαθήσει να σας βοηθήσει να επιλύσετε τις διαφορές σας με καλή πίστη, αλλά δεν θα προβούμε σε κρίσεις ή αποφάσεις σχετικά με νομικά ζητήματα ή αξιώσεις. Η Fruugo δεν έχει καμία υποχρέωση να επιλύσει ή να βοηθήσει στην επίλυση οποιωνδήποτε διαφορών.

Συμφωνείτε να απαλλάξετε τη Fruugo από τυχόν αξιώσεις, απαιτήσεις και ζημίες που προκύπτουν από διαφορές με άλλους χρήστες ή τρίτους.

Αγοραστές και Fruugo

Εάν προκύψει διαφορά μεταξύ εσάς και της Fruugo, σας ενθαρρύνουμε να επικοινωνήσετε με τις Υπηρεσίες Πελατών μας χρησιμοποιώντας το Κέντρο Βοήθειας για να επιδιώξετε την επίλυσή της.

Η παρούσα συμφωνία διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας. Για οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με την παρούσα Συμφωνία, συμφωνείτε να υποβληθείτε στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αγγλικών δικαστηρίων.

Εσείς ή η Fruugo μπορείτε να παραπέμψετε τις διαφορές που πληρούν τις προϋποθέσεις σε διαμεσολάβηση ενώπιον του Κέντρου Αποτελεσματικής Επίλυσης Διαφορών, https://www.cedr.com , ή, εάν διαμένετε στην ΕΕ, για επίλυση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας επίλυσης διαφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση εδώ https://ec.europa.eu/consumers/odr .

26. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η Fruugo δεν θα είναι υπεύθυνη απέναντί σας, είτε λόγω σύμβασης, αδικοπραξίας (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) είτε με άλλο τρόπο, για τυχαίες, ειδικές, έμμεσες ή επακόλουθες απώλειες ή ζημίες, οποιαδήποτε απώλεια κερδών (άμεση ή έμμεση), απώλεια πωλήσεων, απώλεια υπεραξίας ή φήμης, απώλεια επιχειρήσεων, αξιώσεις τρίτων, καθαρή οικονομική ζημία που προκύπτει από ή σε σχέση με την εκτέλεση ή μη εκτέλεση των υποχρεώσεών μας βάσει των παρόντων ΟΧ, συμπεριλαμβανομένων τέτοιων ζημιών που μπορεί να είναι εύλογα προβλέψιμες κατά την ημερομηνία που παραγγείλατε τα αγαθά χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία.

Τίποτα σε αυτές τις ΟΧ δεν αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη μας για θάνατο ή σωματική βλάβη που προκαλείται από αμέλεια.

Πρόσωπο που δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στις παρούσες ΓΟΠ δεν έχει δικαίωμα να επιβάλει οποιονδήποτε όρο βάσει του νόμου περί συμβάσεων (δικαιώματα τρίτων) του 1999.

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων ΓΟΠ κριθεί άκυρη ή μη εκτελεστή από δικαστήριο, η ακυρότητα ή η μη εκτελεστότητα της εν λόγω διάταξης δεν επηρεάζει τις υπόλοιπες διατάξεις των παρόντων ΟΧ. Οποιαδήποτε παράλειψη της Fruugo να ασκήσει ή να επιβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη των ΟΧ δεν συνιστά παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα ή διάταξη.

Η Fruugo μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει οποιαδήποτε από τα δικαιώματά της ή να αναθέσει υπεργολαβικά οποιεσδήποτε από τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με τις παρούσες ΟΧ σε οποιονδήποτε τρίτο. Η Fruugo έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει οποιαδήποτε ή όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της (χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή σας) σε οποιαδήποτε από τις συνδεδεμένες εταιρείες μας. Συμφωνείτε ότι ο λογαριασμός σας στο Fruugo είναι προσωπικός και μη μεταβιβάσιμος. Δεν μπορείτε να εκχωρήσετε ή να μεταβιβάσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας ή να αναθέσετε υπεργολαβικά οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις σας σύμφωνα με τις παρούσες ΔΠΧ, παρά μόνο με τη ρητή γραπτή άδεια της Fruugo.

Οι παρούσες ΟΧ διέπουν το σύνολο της σχέσης μεταξύ εσάς και της Fruugo και θα παραμείνουν σε ισχύ κατά τη διάρκεια της σχέσης μας. Τίποτα από τα περιεχόμενα της παρούσας Συμφωνίας δεν προορίζεται ή πρέπει να ερμηνευθεί ότι δημιουργεί εταιρική σχέση, κοινοπραξία ή σχέση πρακτορείας, σχέση εργασίας ή δικαιόχρησης μεταξύ εσάς και της Fruugo.

Η παρούσα Συμφωνία (συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών και των πολιτικών που αναφέρονται σε αυτήν) αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ εσάς και της Fruugo και αντικαθιστά οποιεσδήποτε προηγούμενες συμφωνίες μεταξύ των μερών σχετικά με το αντικείμενο της παρούσας Συμφωνίας.

Η χρήση της Υπηρεσίας από εσάς ενδέχεται να υπόκειται σε πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις που ενδέχεται να ισχύουν όταν χρησιμοποιείτε υπηρεσίες συνεργατών, περιεχόμενο τρίτων ή λογισμικό τρίτων. Οι τίτλοι των τμημάτων στην παρούσα ΥΠΔ είναι μόνο για λόγους ευκολίας.

Οι παρούσες ΟΧ θα παραμείνουν σε ισχύ ακόμη και μετά τον τερματισμό της πρόσβασής σας στην Υπηρεσία ή τη λήξη της χρήσης της Υπηρεσίας από εσάς.